Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Witamy jest, 20/08/2019 07:11:37 + Twój Profil             
 
 

Szybki link
- Strona główna
- Zima
- Aktualności
- Artykuły
- Przewodnik
- Przewodniki
- Relacje
- Filmy
- Forum

- Biura podróży
- Oferty wyjazdów
- Wyprawy
- Kwatery
- Hotele

- Galerie
- Tapety
- Strony WWW

- O nas
- Oferta
- KontaktBiuro podróży : OTIUM POLSKA SP. Z O.O.Nazwa biura: OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
Rok założenia: 2006

Adres: Rynek Główny 30
31-010 Kraków
Polska
Telefon: +48-12-421 27 77 , +48-12-422 28 47 , +48-12-425 41 30
Fax: +48-12-421 27 77
Tel. komórkowy:
Internet travel@otium.pl
www.otium.pl

Ubezpiecznie biura Signal Iduna (polisa OC M 50227)
Zezwolenie Wojewoda Małopolski (zezwolenie 468)
Obsługiwane regiony: Włochy, Dolomity, Alpy
Warunki uczestnictwa:
WARUNKI UCZESTNICTWA I UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki uczestnictwa i ubezpieczenia, stanowią integralną część Umowy. Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem dalej zwanym Otium (lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez w oparciu o umowę agencyjną), a Uczestnikiem następuje (jeżeli strony nie ustalą inaczej) po podpisaniu Umowy, wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 30% oraz pisemnym potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa przez Otium. Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych z Otium wyrażają Państwo jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (art. 23 pkt. 1 ppkt. 1 w związku z art. 7 pkt. 5) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędne dla realizacji imprezy z Otium. Uczestnik powinien sprawdzić czy wystawiona Umowa jest zgodna z ofertą, a dane i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane są prawidłowo. Uczestnik ma obowiązek poinformować Otium o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Otium zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy zawartej z Uczestnikiem, terminu, programu i ceny imprezy w przypadku zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, wzrostu podatków oraz siły wyższej. Podwyższenie ceny imprezy, nie może jednak nastąpić później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika w formie pisemnej. W przypadku powyższych zmian Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie powiadamiając pisemnie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na warunkach określonych niniejszą umową w części "Rezygnacja i Zwroty". Brak odpowiedzi w tym terminie uważać się będzie za akceptację nowych warunków. Otium zastrzega sobie prawo odwołania impreza w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m. in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników, z zastrzeżeniem, że nie później jak 10 dni przed jej rozpoczęciem i do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku odwołania wyjazdu z danego miasta, a w każdym czasie z przyczyn od Otium nie zależnych i nie zawinionych. W takich wypadkach Otium zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub też zwrotu określonej umową należności (bez odsetek) REALIZACJA IMPREZY Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do których się udaje: paszport, ważną wizę w przypadku konieczności jej posiadania o ile tego nie zapewnia Otium, ewentualnie wymagane zaświadczenie lekarskie, dowód wpłaty. Otium nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Otium, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany w trakcie trwania imprezy, Otium zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Realizacja świadczeń zastępczych nie stanowi wady usługi i Uczestnik z tego powodu nie może rościć do Otium pretensji. Otium nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego nie zależnych (np. Warunki atmosferyczne, siła wyższa, dłuższy czas oczekiwania na granicy, przepisy obowiązujące w kraju pobytu, umowy międzynarodowe), a także z winy Uczestników. Otium nie bierze na siebie odpowiedzialności za przejściowe niedogodności w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i lub klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją np. basenów kąpielowych lub innych urządzeń. Otium nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub niewykonanie obowiązków związanych z usługami, które były oferowane jedynie jako usługi dodatkowe wykonywane przez niezależnych od nas podwykonawców (np. organizacja imprezy sportowej, wycieczki z miejsca docelowego, wynajęty samochód, etc.), co było wyraźnie oznaczone w opisie imprezy. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli nasz przedstawiciel uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych usług. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez osoby trzecie nie pozostające w stosunku prawnym z Otium, a także tych za których z mocy prawa Otium nie może odpowiadać. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m. in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, awaria własnego środka transportu, nie przestrzeganie przepisów celno - wizowych, lub jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd). Agenci nie są uprawnieni do odbioru zgłoszeń o powstałych roszczeniach. Otium w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji. Międzynarodowa doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 i kończy o godzinie 10:00. W związku z powyższym pokoje hotelowe i apartamenty muszą zostać opuszczone wraz z bagażem do godz. 10:00, nawet jeżeli wyjazd odbywa się po godzinie 18:00. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat - o ile nie zapewnia tego Otium - podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, karty klubowe, końcowe sprzątanie itp.) wymienionych w ofercie - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno - wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Otium za szkody powstałe z winy jego lub osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów. W przypadku jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań zawartych w umowie lub nie posiada wymaganych dokumentów, Otium zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji bez jakichkolwiek zwrotów. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik. UBEZPIECZENIA Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie. Każdy Uczestnik (z wyjątkiem cudzoziemców zamieszkałych poza granicami Polski) imprezy organizowanej przez Otium jest w cenie imprezy ubezpieczony od KL (kosztów leczenia- przy podróżach zagranicznych ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów poniesionych na: badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport ubezpieczonego do szpitala, transport ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów leczenia wynosi równowartość w złotych 10.000 USD) od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków za 100% uszczerbku na zdrowiu wynosi 5.000 PLN, a świadczeń z tytułu śmierci 2.500 PLN), oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego wynosi 500 PLN. GERLING POLSKA S. A. bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą. Czasami, mimo posiadania polisy, Uczestnicy sami muszą pokryć koszty drobnych usług medycznych i lekarstw, a zwrotu domagać się po powrocie do kraju. Ważne jest, aby wszystkie Państwa wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z ubezpieczycielem, zatem ani Otium, ani Agenci nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego dostępne są w każdej Agencji, sprzedającej imprezy Otium. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia tel. alarmowy 0-22 665 99 52 Otium zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie indywidualnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży. WARUNKI PŁATNOŚCI Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Otium zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek Otium, datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze. Nie dokonanie w terminie wpłaty lub nie dostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. Otium w takim przypadku nie jest zobowiązane do zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika. REZYGNACJE I ZWROTY Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Otium. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach - barku wymaganego minimum Uczestników - nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 2 dni - w razie odwołania imprezy Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie w tym między innymi z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Otium z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca a) przy rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy stałe koszty manipulacyjne w wysokości 5% b) 10 % ceny przy rezygnacji między 44 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy c) 30 % ceny przy rezygnacji między 30 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy d) 50 % ceny przy rezygnacji między 13 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy d) 75 % ceny przy rezygnacji między 7 a 1 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy e) 100 % ceny przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub później oraz w wypadku nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki lub nieprzybycie do miejsca realizacji imprezy Otium zaleca zawarcie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. 31.1 Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia umowy. 31.2 Zwrotu należności - po odliczeniu kosztów rezygnacji - Otium dokonuje w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki. W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Uczestnika potrącona będzie każdorazowo opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów organizacji imprezy w wysokości 70,00 zł. Za zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć: zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń. 32.1 Powyższe zmiany mogą nastąpić tylko w formie pisemnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Otium. REKLAMACJE W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych "last minute" - specjalnych, reklamacje maja charakter ograniczony. Wszelkie reklamacje, należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania bezpośrednio przedstawicielowi Otium pilot, rezydent (lub kontrahenta) i otrzymać pisemne potwierdzenie. Otium nie bierze odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne. Otium przyjmuje pisemne reklamacje w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy i zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu. Reklamacje dostarczone do Otium po upływie 7 dni od daty zakończenia imprezy uznane będą za bezskuteczne. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Z chwilą opublikowania nowych prospektów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy rachunkowe i drukarskie. Nieważność poszczególnych niniejszych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie Ustawa "O usługach turystycznych" z dnia 29.08.1997 oraz Kodeks cywilny. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Otium i Uczestnik będą się starali rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania, wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby Otium Polska sp. z o.o. POTWIERDZENIE POSIADANIA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych (Dz. U. Z 2001 r nr 55 poz. 578) Otium Polska sp. z o.o. działająca jako organizator turystyki (pośrednik turystyczny) potwierdza zabezpieczenie: wpłat klientów na wypadek niewykonania zobowiązań umownych, kosztów sprowadzenia klientów do kraju, na wypadek gdyby organizator turystyki wbrew swemu obowiązkowi nie zapewnił tego powrotu, na następujących warunkach: zabezpieczenie to zostało dokonane w formie polisy ubezpieczeniowej nr OC M 50227 wystawionej przez Signal Iduna na rzecz Wojewody Małopolskiego. Polisa ważna jest do dnia 15.06.2007 i obejmuje zabezpieczenie roszczeń dotyczących umów zawartych i wykonanych do tego dnia. Do wglądu u Gwaranta, Wojewody Małopolskiego i w siedzibie organizatora. Dodatkowych informacji udziela Centralny Rejestr Zezwoleń przy ministerstwie Gospodarki, departament Turystyki, Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. 022/6934647. Uczestnik ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji. W której organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Wojewodą Małopolskim tel. 012/6160115 lub Centralnym Rejestrem Zezwoleń w Warszawie lub z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju. Uczestnik ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien przedstawić Gwarantowi lub Wojewodzie Małopolskiemu prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez organizatora turystyki (i/lub pośrednika turystycznego) zobowiązań umownych i nakładający na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez uczestnika. O wytoczenie powództwa należy powiadomić Wojewodę Małopolskiego oraz Gwaranta nie później niż 21 dni po upływie terminu określonego w pkt. 2 pod rygorem utraty zabezpieczenia.

Aktualne oferty
LAST MINUTE - VAL GARDENA
Cena: brak cen
Termin: brak terminów
więcej ofert...+ Opis biura
+ Warunki uczestnictwa
+ Warunki ubezpieczeń
+ Ważne informacjeStrony przygotował Michał Kalisz
Regulamin Cookies
Ciekawe strony o górach
Beskidy - Noclegi, Kwatery - Ustroń, Szczyrk, Wisła         Góry w Polsce